BİTLİS TE DEFİNE YERLERİ

Bitliste define yerleri nerelerdir hangi tarih aranmalıdır bir bakalım.
İpek yolunun geçiş güzergahında olması nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis’te, farklı medeniyetlere ait eserlere rastlamak mümkün. Fakat buna rağmen bugüne kadar kentin tarihini ortaya çıkaracak ciddi anlamda bir kazı çalışması dahi yapılmamış.
Bitlis il sınırları içinde Urartu, Pers, Makedonya Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerine ait izlere rastlanmaktadır.  Her yönüyle tarihe ışık tutan kent, bukadar medeniyetin bir noktada yaşanmış olması o şehri zengin kılan ana sevebeblerdir.araştırmamız gereken  urartu  pers makedon roma be bizans kalıntılarıdır.tüm define işaretleri

bitlis tarihi geçmişi   

tarihçilerin ifadesiyle belgeli tarih m.Ö. 2000 yıllarında hititlerin yazıyı bulmasıyla başlamıştır. Oysa insanlık tarihi bundan çok öncelerine dayanır. Bu dönemlere yazılı olmayan tarih denir.
Tarihçiler bitlis tarihini değişik zamanlardan başlatmaktadırlar. 5000 yıllık, 7000 yıllık tarih gibi. Gerçekte bitlis tarihi, neolotik çağ dediğimiz yenitaş dönemine kadar uzanmaktadır.

Neolitik çağ, yenitaş veya cilalı taş devri denilen bu dönem, ortataş devri ile tunç devri arasındaki arkeolojik dönemdir. Bu dönem m.Ö. 3000 yıllarıyla 9000 yılları arasını kapsamaktadır. Neolitik çağ, m.Ö. 3000 yıllarında sona ermiştir. Bu tarihi baz aldığımızda bitlis’in 5000 yıllık bir tarihe ve geçmişe sahip olduğunu görmekteyiz. Büyük bir ihtimalle bitlis’in tarihi bundan daha da eskidir.

Bitlis ve yöresi m.Ö. 2000 yıllarında hititlerin egemenliği altına, m.Ö. 1700 yıllarında da hurri-mitanni hakimiyeti altına girmiş ve daha sonra ise asi bir kavim olan asurlular’ın hakimiyetine girmiştir. Asurlar m.Ö. 2000 yılları ortalarında yukarı mezopotamya’da egemenlik kurmuş, savaşçı ve vahşi bir milletti. Geçtiği her yeri yakıp yıkma ve yağma etmekle meşhurdu. M.Ö. 1280 yılında asur krallarından i. Salmanassar devrinden sonra, van gölü çevresindeki dağlık alanlara urartular yerleşti. Kendilerine merkez olarak van gölü’nün kuzeyindeki arzankun şehrini seçmişlerdi. Van ve bitlis yörelerine yerleşen urartular, asurluların bölgedeki egemenliğine son verdiği gibi, onların yayılmacı politikalarını engellediler. Urartular’ın güney komşusu asurlar yıkıldıktan sonra ön asya’da yeni bir güç olarak i̇skitler (i̇skit türkleri) ortaya çıkmıştır. Urartular’ın varlığına son veren i̇skitler, güneye doğru uzanmaya başlamışlardır. Bu tarihten sonra doğu anadolu ve bitlis, medler ile lidyalılar arasında mücadele alanı olmuştur. Medler’in hakim gelmesiyle bitlis, medlerin hükümranlığı altına girmiştir. Bir süre sonra da i̇ran devleti, medler’den persler’e geçmiştir. Artık bu tarihten sonra bitlis’te pers hakimiyeti başlamıştır. M.Ö. 331 yıllarında bitlis, makedonya kralı büyük i̇skender’in hakimiyetine geçmiştir. Suriye ve mısır’ı ele geçirdikten sonra dicle-fırat boylarına gelen i̇skender, perslerle yaptığı savaşta pers ahamenid i̇mparatorluğu’nu kesin bir yenilgiye uğratmış, 331 tarihinde pers i̇mparatorluğu ortadan kaldırılmıştır. İskender’in pers hakimiyetine son vermesiyle bitlis, büyük i̇skender’in ordularının denetimine geçmiştir.

Bitlis’te i̇skender’den sonra kurulan selökid devleti’nin yıkılmasından sonra doğu anadolu’ya partlar hakim olmuştur. M.Ö. 200’de part hükümdarı arsağ’la erkek kardeşi vağarşak, bitlis ve muş dolaylarını kendi egemenlikleri altına aldılar. Roma hakimiyeti m.Ö. 600 yıllarından beri burada devam etmekteydi. Ama sürekli bitlis el değiştirdiğinden, bu hakimiyet sürekli olmamıştır. M.Ö. 600 yıllarında bitlis romalılar tarafından istila edilmiştir. Bu istila, urartu döneminin zayıf olduğu zamanlara rastlamaktadır. 639-640 halife hazreti ömer (r.A) zamanında, i̇ran fatihi saad bin ebu vakkas’ın emri üzerine el-cezire fatihi i̇yâz bin ganem, anadolu’nun fethi ile görevlendirildi. Bitlis, ahlat ve muş dolaylarını fethetmekle görevlendirilmiş olan i̇yâz bin ganem 300 kişilik bir ordu ile ahlat’ı aldıktan sonra, 641 (hicri 20) yılında bitlis üzerine yürümüştür. Her yıl bitlis patrikliğinden haraç almak kaydıyla, (ahlat patrikliğinde olduğu gibi) bir sulh antlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre bitlis, i̇slâm devletleri’nin himayesinde olacak, patriklik, bitlis’te bulunan gayri müslimlerin mal ve can emniyetini korumak için bir miktar vergi ödeyecektir. Ix. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren abbasi devleti’nin zayıflaması üzerine bitlis 928 yılında tekrar bizanslılar’ın eline geçmiştir. Bitlis’teki camilerin minberleri kaldırılarak yerine, birer haç bırakılmıştır. Bunun üzerine yerli halk korkuya kapılarak bitlis’ten göç etmeye başlamıştır. Birkaç yıl sonra aynı olaylar bu defa ermeniler’in tahriki üzerine tekrar etmiştir.

değerli arkadaşlar kaçak kazılar hangi medeniyitte olursa olsun tarihi yok etmektedirler.oysaki kazı yapmanın 2 amacı vardır  biri tarihi gün yüzene çıkarmak diğeri ise cebi doldurmaktır.kaçak kazıdan uzak duralım yanlız bastımız yerin tarihide önemli araştırmacı olalım.define işaretleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklatınız

Leave a Reply