KAHRAMANMARAŞ TA DEFİNE ARANACAK YERLER

KAHRAMAN MARAŞTA GERÇEK TARİH BİLGİLER Bir kentin adının yazılı olduğu dönem, kentin geçmiş kültürüne ait yapıt ve eşyaların bulunduğu müze, yazılı ve tarihi kaynaklarda kent hakkında verilen bilgilerin yazıldığı tarih gibi belirgin kaynaklar, o kentin geçmişe olan derinliği hakkında doğru bilgileri verecek olan belgelerdir. Bu ölçütler çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında; maraş’ın, bugünkü ismi ile kahramanmaraş’ın, çok eskiye dayanan tarihi, önemli bir kent olduğunun göstergesidir. Bu kentin en az 3 bin yıl öncesine kadar bilinen bir adı, 7 bin yıl öncesine kadar bilinen bir tarihi vardır. Maraş adının nereden geldiği ve anlamının ne olduğuna dair birkaç görüş ileri sürülmektedir. Tarihçi herodot, maraş şehrini hitit komutanlarından maraj adlı bir askerin kurmasından dolayı şehre maraj adı verildiğini belirtmektedir. Şehrin adı, hititlerden kalan yazıtlarda maraj ve markasi şeklinde geçmektedir. Maraş kentinin eski ve köklü bir yerleşim yeri olduğunun en önemli göstergelerinden biri olan; bir kısmı türkiye’nin değişik müzelerinde, bir kısmı da kahramanmaraş müzesinde bulunan kültürel kalıntılardır.
  Halen i̇stanbul eski şark eserleri müzesi’nde sergilenen maraş aslan’ı nadide eserlerin başında gelir. Bazalt’tan yapılmış bu aslan, kayıtlara göre maraş kalesi’nde bulunmuştur. Sanatsal özellikleri ile bu aslan, tam bir hitit eseridir. Bu heykelin en dikkat çekici tarafı ise; üzerinde yer alan hitit hiyeroglifi ile yazılı uzunca bir metindir. Bu metin; maraş tarihinin önemli bir bölümüne işık tutmaktadır. M.Ö. 9 yüzyıl’da kenti yönetmiş olan kral halparunda’nın, bu yazıtta, kendi soyunun, babasının, dedelerinin ve geçmiş kralların adlarını yazarak kraliyet geçmişi hakkında bilgi vermektedir. Maraş’ta bulunmuş olan en zengin arkeolojik malzemelerin mezar taşları olduğu görülmektedir. Maraş’ta bulunmuş olduğu halde dışarıdaki müzelerde sergilenen birkaç önemli eserden birisi, paris louvre müze’sinde, birisi i̇stanbul arkeoloji müze’sinde sergilenmektedir. Kahramanmaraşta define aranacak yerler Heykel grubu içerisinde bulunan eserlerden; maraş’ta yaşayan hitit halkının güçlü bir aile yapısının olduğu, okuma yazmanın, ticaretin, bilgi edinmenin önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Günümüzde de kahramanmaraş halkının okumaya meraklı olması, ilin eğitim seviyesinin yüksek olması ilginç bir durumdur.
Kentin tarihi ile ilgili en geçerli kaynaklardan ve belgelerden birisi de yazılı belgelerdir. Yukarıda sözü edilen; gerek mezar taşları, gerekse maraş aslan’ı ve m.Ö. 1370-1335 yılları arasında hüküm süren hitit kralı i. Şuppililuma’nın karkamış kralı ile yaptığı anlaşma, bu yazılı belgeler arasındadır.Öteden beri kesintisiz bir yerleşim merkezi olan ve her dönemde önemini koruyan, gurgum krallığına başkentlik yapmış olan maraş, bu önemini belki de coğrafi konumundan almakta idi. Sırtını bir yandan toroslar’a veren, önünde, içerisinden nehirlerin, çayların aktığı mümbit alüvyon bir ovanın bulunması , doğudan batıdan, güneyden gelen yolların kavşağında yer alması maraş’ı geçmişten bu yana devamlı önemli kılmıştır. Maraş kentinin adı ile ilgili en eski, en önemi yazılı kaynaklar; m.Ö. 9. Yüzyıldan başlayıp 8. Yüzyılın sonlarına kadar takip edilebilen asur metinleridir. M.Ö. 9. Yüzyıl ortalarına rastlayan asur krallarından tiglatplazer zamanından itibaren başlayıp, ii. Sargon zamanına yani m.Ö. 8. Yüzyıl sonlarına kadar hüküm süren kralların her yıl anadolu’ya yaptıkları askeri seferlerden söz edilen yıllıklarda, gurgum krallığı ve bu krallığın başkenti markas veya markasi̇’den söz edilmektedir. Maraş adının hititlerden geldiğini doğrulayan asur kaynaklarında da şehrin adı markaji şeklinde ifade edilmektedir. Asur kralı sargon zamanından kalan boğazköy yazıtlarında maraş’ın adı yer almaktadır. Geç hitit devleti’nin önemli merkezlerinden biri olan maraş’ın adı bu dönemde gurgum olarak belirtilmektedir. Milattan sonra (i̇.S.) i.Yüzyılda roma i̇mparatorluğu bölgeyi ele geçirince maraş’ın adı germanicia olarak değiştirilmiştir. Roma ve bizans i̇mparatorluğu döneminde bu adla anılan şehir, müslümanlar tarafından fethedilince ilk şekli olan maraj ismi kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesinde “j” harfi olmadığından şehrin adı mer’aş şeklinde yazılmıştır. Bu görüşlerin yanı sıra maraş adının arapça “zelzele-titreme” anlamına gelen “re’aşa” fiilinden türeyerek “meraş” şeklinde yazıldığı da ifade edilmektedir. Osmanlılar döneminde, bölgede dulkadiroğulları beyliği’nin kurulmasından dolayı şehrin adı, zülkadir şeklinde de yazılmıştır.Kahramanmaraş ve çevresi tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Son dönemlerde yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde 14 – 16 bin yıllık bir geçmişe kadar uzandığı bilgisi bulunmaktadır. Bu döneme ait tekir vadisi, döngel köyündeki mağaralarda edinilen bilgilerin yanı sıra; elbistan, pazarcık, türkoğlu ilçesi çevrelerinde antik çağlara ait çok sayıda yerleşim izlerine rastlanmıştır. Bu belgeler neticesinde bölgede ilk yerleşmelerin paleolitik çağda başladığı ortaya çıkmaktadır. Antik çağlardan günümüze değin bu bölgede ilk medeniyetin hititlere(m.Ö.2000-1200) ait olduğu bilinir. Bu dönem ile hitit kültürel ve siyasal varlığı maraş için önemlidir. Torosların güneyi, maraş ovası boyunca bu belgeler sabittir. M.Ö. 1000’li yılların sonlarına doğru yıkılan hitit i̇mparatorluğu, geç hitit krallıkları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu krallıklardan maraş bölgesindeki siyasi teşekkül ‘’gurgum’ ’dur. Asur krallığı’na ait yıllıklardan ulaşılan bu bilgilerde gurgum krallığının merkezi olarak ‘’markas’’ veya ‘’markasi’’ ismi yer almaktadır. Bu dönemin varlığına ait olan en önemli eser kalede bulunmuş olan maraş aslanıdır. Uzun bir varlık dönemi yaşamayan bu medeniyet, m.Ö.762-612 dönemlerinde asur egemenliğine geçmiştir. Maraş bu dönemde ticaret yollarının geçiş bölgesinde yer alması nedeni ile asurlar için ayrı bir öneme sahip bir yer olmuştur. Daha sonra tüm asur ülkesini ele geçiren med’ler bu büyük ticaret devletini ortadan kaldırmış. Maraş bölgesini de hâkimiyeti altına almışlardır(m.Ö.560). Medler’den sonra ise bölgede tüm anadolu’ya sahip olmak isteyen i̇ran merkezli pers i̇mparatorluğunun maraş bölgesine egemenliği görülür(m.Ö.330). Yaklaşık 300 yıl i̇ran merkezli olarak persler tarafından yönetilen maraş daha sonra büyük i̇skender’in doğuya doğru fethinde makedonya i̇mparatorluğu hâkimiyetine geçer ve bu medeniyetin önemli merkezlerinden olur.Ölgede m.S. 64 yılı itibari ile büyük roma i̇mparatorluğu siyasi teşekkül olarak görülmeye başlar. İmparatorun ismi ‘’gaius lulius caesar augustus germanicus’’ olduğundan kentin o dönemki ‘’germenicia’’ isminin i̇mparatora ithafen verildiği belirtilir. Bölge 395 yılına kadar süren roma egemenliğinde stratejik olarak önemli bir merkez olarak kabul edilmiştir. Roma i̇mparatorluğu kavimler göçü ile ikiye bölünmüş, maraş ise bu süreçte doğu roma(bizans) egemenliğinde kalmıştır. Roma döneminde ‘’germenicia’’ olarak bilinen kent; kapadokya ve kuzey suriye gibi dönemin önemli merkezlerine yakın, dağların güney düzlüklerinde, su kaynakları bol bir coğrafyada kurulmuş; stratejik öneme sahip olmuş, çevre medeniyetlere ulaşımı kolay, ticaret ve ekonominin geçiş bölgesidir. Bölgede roma ve bizans dönemlerinden kalan çok sayıda tarihi kalıntıya rastlamak mümkündür. ‘’ germenicia kenti villalarına ait olduğu belirtilen taban mozaikleri’’ geç roma-bizans kültürüne ait bugüne kadar ortaya çıkartılan en önemli somut verilerden bir parça olup; zeytun, yenicekale, çukurhisar, andırın, afşin ve pazarcık gibi yerleşim bölgelerinde bu dönemden kalma çok sayıda tarihi kalıntıya rastlamak mümkündür. Yapılan araştırmalarda; maraş’ın, ismi ile de çok önceki devirlere dayanan bir tarihi olduğu ile karşılaşıyoruz. Ayrıntılı olarak baktığımızda maraş ismi ile ilgili ilk yazılı kaynak olan m.Ö. 9–8. Yüzyıllara ait asur metinlerinde rastlanmaktadır. M.Ö. 9.Yüzyılda asur krallarından tiglatplazer döneminden başlayıp m.Ö. 8. Yüzyıl sonlarına kadar hüküm sürmüş olan sargon zamanlarında her yıl anadolu’ya yaptıkları askeri seferlerden söz eden yıllıklarda gurgum krallığı ve bu krallığın başkenti markas/markasi isimleri yer almaktadır. Yani maraş adının hititlerden geldiğini somutlaştıran asur kaynaklarında şehrin adı ‘’markaji’’ şeklinde ifade edilmiştir. Kent m.S.1.Yüzyılda roma imparatorluğu tarafından ele geçirilmiş bu tarih itibari ile isminin ‘’germenicia’’ olarak değiştirildiği görülmüştür. Geç roma-bizans i̇mparatorluğu döneminde bu adla anılan şehir; daha geç bizans kaynaklarında ‘’marasion’’ adıyla geçmiştir. Kahramanmaraş ve çevresi tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Son dönemlerde yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde 14 – 16 bin yıllık bir geçmişe kadar uzandığı bilgisi bulunmaktadır. Bu döneme ait tekir vadisi, döngel köyündeki mağaralarda edinilen bilgilerin yanı sıra; elbistan, pazarcık, türkoğlu ilçesi çevrelerinde antik çağlara ait çok sayıda yerleşim izlerine rastlanmıştır. Bu belgeler neticesinde bölgede ilk yerleşmelerin paleolitik çağda başladığı ortaya çıkmaktadır. Antik çağlardan günümüze değin bu bölgede ilk medeniyetin hititlere(m.Ö.2000-1200) ait olduğu bilinir. Bu dönem ile hitit kültürel ve siyasal varlığı maraş için önemlidir. Torosların güneyi, maraş ovası boyunca bu belgeler sabittir. M.Ö. 1000’li yılların sonlarına doğru yıkılan hitit i̇mparatorluğu, geç hitit krallıkları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu krallıklardan maraş bölgesindeki siyasi teşekkül ‘’gurgum’ ’dur. Asur krallığı’na ait yıllıklardan ulaşılan bu bilgilerde gurgum krallığının merkezi olarak ‘’markas’’ veya ‘’markasi’’ ismi yer almaktadır. Bu dönemin varlığına ait olan en önemli eser kalede bulunmuş olan maraş aslanıdır. Uzun bir varlık dönemi yaşamayan bu medeniyet, m.Ö.762-612 dönemlerinde asur egemenliğine geçmiştir. Maraş bu dönemde ticaret yollarının geçiş bölgesinde yer alması nedeni ile asurlar için ayrı bir öneme sahip bir yer olmuştur. Daha sonra tüm asur ülkesini ele geçiren med’ler bu büyük ticaret devletini ortadan kaldırmış. Maraş bölgesini de hâkimiyeti altına almışlardır(m.Ö.560). Medler’den sonra ise bölgede tüm anadolu’ya sahip olmak isteyen i̇ran merkezli pers i̇mparatorluğunun maraş bölgesine egemenliği görülür(m.Ö.330). Yaklaşık 300 yıl i̇ran merkezli olarak persler tarafından yönetilen maraş daha sonra büyük i̇skender’in doğuya doğru fethinde makedonya i̇mparatorluğu hâkimiyetine geçer ve bu medeniyetin önemli merkezlerinden olur. Bölgede m.S. 64 yılı itibari ile büyük roma i̇mparatorluğu siyasi teşekkül olarak görülmeye başlar. İmparatorun ismi ‘’gaius lulius caesar augustus germanicus’’ olduğundan kentin o dönemki ‘’germenicia’’ isminin i̇mparatora ithafen verildiği belirtilir. Bölge 395 yılına kadar süren roma egemenliğinde stratejik olarak önemli bir merkez olarak kabul edilmiştir. Roma i̇mparatorluğu kavimler göçü ile ikiye bölünmüş, maraş ise bu süreçte doğu roma(bizans) egemenliğinde kalmıştır. Roma döneminde ‘’germenicia’’ olarak bilinen kent; kapadokya ve kuzey suriye gibi dönemin önemli merkezlerine yakın, dağların güney düzlüklerinde, su kaynakları bol bir coğrafyada kurulmuş; stratejik öneme sahip olmuş, çevre medeniyetlere ulaşımı kolay, ticaret ve ekonominin geçiş bölgesidir. Bölgede roma ve bizans dönemlerinden kalan çok sayıda tarihi kalıntıya rastlamak mümkündür. ‘’ germenicia kenti villalarına ait olduğu belirtilen taban mozaikleri’’ geç roma-bizans kültürüne ait bugüne kadar ortaya çıkartılan en önemli somut verilerden bir parça olup; zeytun, yenicekale, çukurhisar, andırın, afşin ve pazarcık gibi yerleşim bölgelerinde bu dönemden kalma çok sayıda tarihi kalıntıya rastlamak mümkündür. Yapılan araştırmalarda; maraş’ın, ismi ile de çok önceki devirlere dayanan bir tarihi olduğu ile karşılaşıyoruz. Ayrıntılı olarak baktığımızda maraş ismi ile ilgili ilk yazılı kaynak olan m.Ö. 9–8. Yüzyıllara ait asur metinlerinde rastlanmaktadır. M.Ö. 9.Yüzyılda asur krallarından tiglatplazer döneminden başlayıp m.Ö. 8. Yüzyıl sonlarına kadar hüküm sürmüş olan sargon zamanlarında her yıl anadolu’ya yaptıkları askeri seferlerden söz eden yıllıklarda gurgum krallığı ve bu krallığın başkenti markas/markasi isimleri yer almaktadır. Yani maraş adının hititlerden geldiğini somutlaştıran asur kaynaklarında şehrin adı ‘’markaji’’ şeklinde ifade edilmiştir. Kent m.S.1.Yüzyılda roma imparatorluğu tarafından ele geçirilmiş bu tarih itibari ile isminin ‘’germenicia’’ olarak değiştirildiği görülmüştür. Geç roma-bizans i̇mparatorluğu döneminde bu adla anılan şehir; daha geç bizans kaynaklarında ‘’marasion’’ adıyla geçmiştir. Bölgede 6. Yüzyıl itibari ile görülmeye başlayan arap akınları sonucunda halid bin velid komutasında büyük bir i̇slam donanması 637 yılında maraş’ta i̇slam fethini gerçekleştirmiştir. Uzun bir dönem hristiyan devleti olarak yönetilmiş olan şehir, bu yüzyıldan itibaren bizans ve müslümanlar arasındaki hâkimiyet mücadelesi sebebi ile de sık sık el değiştirdiği, istilalara uğradığı görülmüştür. Bir dönem i̇slam hâkimiyetine girmişse de x. Yüzyıla kadar devam edecek olan bizans ve i̇slam medeniyeti arasında hâkimiyet mücadelesi devam etmiştir. Maraş ve elbistan bölgeleri 1086 tarihi ile emir buldacı önderliğinde selçuklu devleti tarafından fethedilmiştir. Emir buldacı’nın 1086-1097 tarihleri arasında maraş ve elbistan bölgelerini içine alan bir beylik kurmuştur. Fakat maraş bu tarihten itibaren xii. Yüzyılın sonuna kadar selçuklu, bizans, haçlı ve danişmentli arasında sık sık el değiştirdiği; sürekli bir istilaya maruz kaldığı bilinir. Uzun bir süre haçlı hâkimiyetinin yaşandığı şehirde 1114 tarihinde büyük bir deprem yaşanmış; büyük yıkımın olduğu bu afette 40 bin kişinin öldüğü ve şehrin neredeyse alt üst olduğu bilgisi kaynaklarda yer almaktadır. Bu deprem etkili olacak ki döneme ait hiçbir anıt eserin günümüze gelmediği dikkat çeker. 1243 kösedağ savaşı ve babai ayaklanması ile anadolu selçuklu devletinin varlığı uzun sürmez, 1308 yılında yıkılır. Bu tarih ile önemli siyasi teşekkül i̇lhanlı ve memlüklu egemenlikleri görülecektir. 1337 – 1522 yılları arasında maraş ve çevresi dulkadiroğlu hanedanlığını kabul etmiştir. 1337 yılında zeynettin karacabey önderliğinde maraş ve elbistan merkezli olarak kurulmuş olan beylik, kısa sürede sınırlarını genişleterek anadolu’nun en güçlü beyliklerinden biri olmuştur. Dulkadiroğlu beyliğinin hâkim olduğu bu bölgede, egemenlik düşüncesi ve bir takım siyasi nedenlerle osmanlılar ile memlükler arasında sürekli anlaşmazlığın olduğu, kaynaklarda yer alır. Uzun süre beyliğin merkezi olarak bilinen elbistan, 1507 yılında safeviler tarafından büyük tahribata uğrayınca; alaüddevle bey merkezi maraş’a taşımıştır. Maraş için siyasi hâkimiyet yanında, sosyal, sanatsal ve mimari olarakta şehir tarihinde büyük öneme sahip dönemlerdendir dulkadiroğlu beyliği. O dönemden kalan ulu cami, hatuniye camii, taş medrese ve türbe, tarihi ticaret alanları, kâtip han, taş köprü gibi birçok anıt eser dulkadirli adını yaşatan değerlerdir. Kent, 1522 yılında yavuz sultan selim tarafından os­manlı topraklarına katılmış ve 1531 yılında osmanlı devletine bağlı bir eyalet haline getirilmiş. Bu dönemde de osmanlı devletinin önemli merkezlerinden olan maraş; daha geç dönemlere doğru merkezden uzak oluşu yönetimdeki aksaklıklar nedeniyle bazı isyanlar görülmeye başlamıştır. 17.Yüzyıl ortalarında kahramanmaraş’a gelmiş olan evliya çelebi seyahatnamesinde, kent için; ‘’şehir i azim’dir’’ der. Yine maraş için, bir dağ eteğinde kuzeyden güneye 7000 adım(3,5 km) dan oluştuğunu ve çok sayıda tarihi dokudan bahsettiği; kale’den de bahsederken ‘’içerisinde 100 kadar hanesi olan bir mahallenin varlığını’’ belirtmiştir. Osmanlı dönemi ile ‘’dulkadir eyaleti’’ olarak anılan şehir; 1831 yılında bu ismi ‘’maraş’’ olarak değiştirilmiştir. 1840 yılı itibari ile kentin idari yapısı eyaletten ‘’kazaya’’ dönüştürülmüş. 1845 yılında maraş memleket meclisi, 1847’de maraş kaza müdürlüğü kurulmuştur. 1853-1856 yılları arası adana eyaletine bağlanmış. 1865 tarihi itibari ile de halep vilayetine bağlı bir yönetim birimi olmuştur. 1914 yılına kadar süren bu yönetim; daha sonra bağımsız bir sancak haline gelmiştir. Bu sancağa pazarcık, elbistan, zeytun ve andırın kazaları bağlanmıştır. Kahramanmaraş’ın 1923 yılında il olarak yapılandırılmasından sonra andırın, elbistan, göksun ve pazarcık ilçeleri bağlanmıştır. 1940’da elbistan’ın nahiyesi olan afşin ilçe yapılmış, 1960’da türkoğlu/eloğlu, 1987’de çağlayancerit, 1990’da nurhak, 1991’de ekinözü ilçe olarak yönetim birimlerine dâhil olmuştur.
  1. Yüzyılın başlarında anadolu üzerinde dolanan kara bulutlar bu bölgeleri de etkilemiş 30 ekim 1918’de mondros ateşkes antlaşmasının im­zalanması ile 22 şubat 1919’da i̇ngiliz işgali altına girmişlerse de bir süre sonra i̇ngilizler anadolu’nun güney kesiminden çekilmiştir. 30 ekim 1919’da fransız birlikleri maraş’a girmişler ki işte bu noktada işgalci fransız birliklerine ve onlarla işbirliği yapan ermenilere karşı halkın silahlı direnişini örgütlemek için 29 kasım 1919’da maraş müdafa-i hukuk cemiyeti kurulmuştur.
Ekim 1919’da fransızların kahramanmaraş ve çevresinde egemenlik kurma emelleri doğrultusunda kentte 5 ay kadar sürmüş olan milli direniş hareketleri, kurtuluş savaşı mücadelesi görülmüştür. Bu dönemde sütçü i̇mamın uzunoluk hamamından çıkan kadınlara sarkıntılık yapan fransız askerlerine karşı attığı ilk kurşun; kalesinden bayrağının dalgalanmadığını gören imam rıdvan hoca’nın 28 kasım 1919 günü ulu camide ‘’ türk bayrağı dalgalanmadıkça burada namaz kılmanın doğru olmadığı hitabı ile’’ kıldırmadığı cuma namazının ve namazı bırakıp kaleye koşan kahraman halk, 21 ocak 1920’de başlayan yerel direniş sonucu fransızları çekilmek zorunda bırakmış ve 12 şubat 1920’de i̇stiklalini kazanarak kendini kurtaran ilk şehir olmuştur. Türkiye cumhuriyeti devletinin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan kahramanmaraş, bu destansı dönemi adeta tarihine, karakterine ışık tutan olaylar ile doludur. Milli ruhun, milli direnişin bir simgesi olan maraş’ın bu iradesi, bu gücü karşılıksız bırakılmamış 5 nisan 1925 tarihinde tbmm tarafından ‘’kırmızı şeritli i̇stiklal madalyası’’ ile onure edilmiştir. Yine bu başarılarından dolayı 7 şubat 1973 tarihinde ‘’kahramanlik‘’ ünvanı ile şereflendirilmiş olan şehrimizin ismi bu tarih itibari ‘’kahramanmaraş’’ olarak değiştirilmiştir. Maraşlı ‘’maraş bi̇ze mezar olmadan düşmana güli̇zar olmaz’’ diyerek çıktıkları bağımsızlık yürüyüşleri ile ülke kurtuluş mücadelesinin bir bölümünü de burada vermiştir.

Leave a Reply